MS CRM custom Development & Customization

Working under white label we have built software that thousands of people use worldwide

We help IT companies to focus on their customers leaving the development tasks to WaveAccess.

WaveAccess offers for

No resources for custom CRM development?

Have more projects than resources? Does recruitment and training of CRM staff require more time than you have at the moment? Do you have great ideas for new products? Does every new project start by copying the previous one?

Our proposals:

  • Project implementation from the presale to the installation
  • CRM team of developers
  • Based on overall functionality, creating of individual products that consist of well connected Microsoft CRM solutions
  • Analysis and recommendations on the components of other partners to reduce the cost and time needed for Microsoft Dynamics CRM customization

The most well-known solutions:

  • Development and implementation of vertical solution CRM4Legal for legal companies (2011 Microsoft Dynamics Professional Services Partner of the Year Award)
  • Development and maintenance of Sales Centric Relationship Charts since 2006 (Microsoft CRM add-on to visualize relationships between any business objects with any connection roles)
  • Development of the following products integrated with MS CRM: e-commerce module for Microsoft CRM, callcenter (Microsoft CRM and Asterisk integrated), live chat application
Ready to move forward with our сustom programming services?
Call us today at +1 866 311 24 67 or get started.

Ինչպես ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները

Լրացված ձևը ներկայացնելուց հետո ձեր անձնական տվյալները կմշակվեն WaveAccess ծառայության կողմից: Մեր միջազգային ներկայության շնորհիվ ձեր տվյալները կարող են փոխանցվել և մշակվել այն երկրից դուրս, որտեղ դուք բնակվում կամ գտնվում եք: Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը:
Խնդրում ենք կարդալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը լրացուցիչ տեղեկությունների համար