MS CRM custom Development & Customization

Working under white label we have built software that thousands of people use worldwide

We help IT companies to focus on their customers leaving the development tasks to WaveAccess.

WaveAccess offers for

Is your product compatible with CRM online? Is your product in cloud? Need a new CRM market?

Have a number of successfully implemented products but they are not compatible with CRM online yet?

Development of solutions for CRM online differs from the development of CRM solutions installed on partner or customer CRM server. Microsoft has changed the architecture for partner solutions. ASP.NET technology can’t be used anymore. CRM Online solutions require transferring server business logic to special plug-ins, and user interface needs to be divided into Silverlight and html5 components. WaveAccess can help you leverage the cloud to meet your business needs by transferring your Microsoft Dynamics CRM customer service solutions to CRM online.

And finally, when the product is compatible with CRM online, the most important thing will be to let people know about it. To expand your product delivery options and to connect to your potential customers you need a company that is known all over the world!

Our proposals:

  • Converting your products to CRM online
  • Establish partnership with c360, one of the most well-known CRM companies leading by a successful Microsoft Dynamics management team

The most well-known solutions:

  • Development and implementation of vertical solution CRM4Legal
    for legal companies (2011 Microsoft Dynamics Professional Services Partner of the Year Award)
  • Development and maintenance of Sales Centric Relationship Charts since 2006 (Microsoft CRM add-on to visualize relationships between any business objects with any connection roles)
  • Development of the following products integrated with MS CRM: e-commerce module for Microsoft CRM, callcenter (Microsoft CRM and Asterisk integrated), live chat application
Ready to move forward with our сustom programming services?
Call us today at +1 866 311 24 67 or get started.

Ինչպես ենք մենք մշակում ձեր անձնական տվյալները

Լրացված ձևը ներկայացնելուց հետո ձեր անձնական տվյալները կմշակվեն WaveAccess ծառայության կողմից: Մեր միջազգային ներկայության շնորհիվ ձեր տվյալները կարող են փոխանցվել և մշակվել այն երկրից դուրս, որտեղ դուք բնակվում կամ գտնվում եք: Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը:
Խնդրում ենք կարդալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը լրացուցիչ տեղեկությունների համար